Awards

2 Outstanding Awards

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

รางวัลชนะเลิศในนามบริษัทไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ในปี2562 ด้วยเครื่องมือบริหารสมองแบบคีย์บอร์ดไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม